Home » Other Polls » Poll: What is You Favourite Youth With You Performance Round 3

Poll: What is You Favourite Youth With You Performance Round 3

What is Your Favourite Youth With You Performance (Round 3/ Concept Evaluation)

Youth With You 2 (青春有你 2) is a Chinese survival show that aired from March 12, 2020 to May 30, 2020, the show had 4 rounds. What is your Favourite Performance From the Third Round (Concept Evaluation)

Lion (First Place)
Original Members:
Ma Shujun, Wei Chen, Liu Yuxin, Lin Fan, Shangguan Xiai, Dai Meng, Su ShanShan, Yu Yan
An Qi, Wang Chengxuan, Song Zhaoyi, Chen Jue
 Purple Lion Final Members:
Liu Yuxin, Shangguan Xiai, Dai Meng, Yu Yan, An Qi, Chen Jue, Wang Chengxuan

Knock Knock (敲敲) (Fith Place)
Original Members:
Lin Xiaozhi, Qi Sui, Hu Xinyin, Cai Zhouyi, Wang Xinyu, Zhu Linyu, Fu Ruqiao, Chen Pinxuan, 
Qinniu Zhengwei, Chen Xinwei, Han Dong, Zhang Chuhan
Knock Knock 7 Plus 7 Final Members:
Fu Ruqiao, Zhang Chuhan, Lin Xiaozhi, Cai Zhouyi, Zhu Linyu, Mo Han, Lin Fan

No Company (不奉陪) (Thrid Place)
Original Members:
Lu Keran, Mo Han, Zhang Menglu, Duan Xiaowei, Liu Lingzi, Nai Wan, XuYang Yuzhou,
Fei Qinyuan 
Zhang Yuge, Zeng Keni, Jin YangYang, Ge Xinyi
No Time For You Final Members:
Lu Keran, Zhang Yuge, Liu Lingzi, Nai Wan, Zeng Keni, XuYang Yuzhou, Ge Xinyi

Non Daily Revelry (非日常狂欢) (Second Place)
Original Members:
Kong Xueer, Huang Xinyuan, Xu Jiaqi, Zhao Xiaotang, Song Xinran, Xu Zhen Zhen, Sun Rui,
Jin Zihan, Feng Rouhan, Yu Shuxin, Xie Keyn, Sun Meinan
Bunches Honey Ha! Final Members:
Xie Keyin, Kong Xueer, Yu Shuxin, Sun Rui, Jin Zihan, Zhao Xiaotang, Xu Jiaqi

Light Orange Island (浅橘色孤岛) (Fourth Place)
Original Members:
Fu Yaning, Li Yichen, Zhang Yu, Dai Yanni, Wang Qing, Gou Xueying, Xu Ziying, Zou Zhou
Duan Yixuan, Xu Xinwen, Wang Wanchen, Yan Xia
Light Orange Is~land Final Members:
Zou Zhou, Duan Yixuan, Dai Yanni, Song Xinran, Zhang Yu, Xu Ziying, Xu Xinwen

Note: Please don’t copy-paste the content of this page to other sites/places on the web. If you use info from our profile, please kindly put a link to this post. Thanks a lot! 🙂 – Kprofiles.com

Profile By: Raycuel

Which Performance is Your Favourite?

Which YWY2 Performance was your favourite? Feel Free to comment down below. 🙂