Home » C-Dramas » A Love So Beautiful (致我们单纯的小美好)

A Love So Beautiful (致我们单纯的小美好)

A Love So Beautiful (致我们单纯的小美好)

A Love So Beautiful (致我们单纯的小美好) is a Chinese romance youth drama based on the web novel “A Love So Beautiful“, starring Hu Yi Tian, Shen Yue, Gao Zhi Ting, Wang Zi Wei, and Sun Ning. The drama’s popularity is a result of its alluring cast and story. The first episode aired on November 9, 2017, and the final episode aired on December 7, 2017.

Drama Name: A Love So Beautiful
Other Names: Zhi Wo Men Dan Chun De Xiao Mei Hao , To Our Pure Little Beauty , 致我們單純的小美好
Native Title: 致我们单纯的小美好
Genre: Comedy, Romance, Life, Youth
Release Date: November 9, 2017 – December 7, 2017
Episodes: 23 + Special Episode
Network: Tencent Video
Duration: 45 minutes
Rating: 13+ | Teens 13 or older
Director: Yang Long
Screenwriter: Wu Tong, Wang Yan Bei, Wu Xue Ying, Hu Xiao Yu, Zhou Chu Cen, Duan Yu Le, Yu Ku

Synopsis:
Chen Xiao Xi (Shen Yue), who’s open about her admiration for Jiang Chen (Hu Yi Tian), his neighbor and high school classmate, embarks on a long journey along with their friends Lu Yang (Sun Ning), Wu Bo Song (Ghao Zhi Ting), and Jing Xiao (Wang Zi Wei). As their university life comes along, a clearer path and stories lie ahead for their future, and Jiang Chen finds himself falling for Chen Xiao Xi.

Main Cast:
Hu Yi Tian

Role Name: Jiang Chen | Main Role
Birth Name: Hu Yi Tian (胡一天)
Hu Yi Tian Profile and Facts

Shen Yue

Role Name: Chen Xiao Xi | Main Role
Birth Name: Shen Yue (沈月)
Shen Yue Profile and Facts

Gao Zhi Ting

Role Name: Wu Bo Song | Main Role
Birth Name: Gao Zhi Ting (高至霆)

Wang Zi Wei

Role Name: Lin Jing Xiao | Main Role
Birth Name: Wang Zi Wei (王梓薇)
Wang Zi Wei Profile and Facts

Sun Ning

Role Name: Lu Yang | Main Role
Birth Name: Sun Ning (孙宁)

Supporting Cast:
Wang Zi Qian (王子谦)Young Jiang Chen
Monica Lu (吕艳)Li Wei
Zhang He Hao Zhen (张何昊臻) : Li Shu
Fan Shu Zhen (范淑珍) : Wu Bo Song’s Grandmother
Xu Ming Ze (徐明哲) : Zhang Shi Liang (Teacher)
Zhao Yao Dong (赵耀东) : Liu Qing Shan (Principal)

Notes:
Please do not copy and paste our posts or information to other sites or posts.
– Kprofiles.com

Made By: @alwayswithjm

How would you rate this drama?

Drama Trailer:

Did you like “A Love So Beautiful”? Feel free to comment below. >_<

About the author

alwayswithjm

hi, bub !

welcome to my profile, hope you like my works ! >_<

i often update my works, so feel free to comment any updates that i've missed

have a great one !!