Home » J-Pop » Who owned Shiritsu Ebisu Chugaku “BLUE DIZZINESS” Era?

Who owned Shiritsu Ebisu Chugaku “BLUE DIZZINESS” Era?

Who owned Shiritsu Ebisu Chugaku “BLUE DIZZINESS” Era?

The Music Video:

Who owned Shiritsu Ebisu Chugaku "BLUE DIZZINESS" era?

Related: Shiritsu Ebisu Chugaku Members Profile

 Made by fairymetal

Who owned Shiritsu Ebisu Chugaku “BLUE DIZZINESS” Era? Feel free to comment down below! 🙂